10.03.2023

MAAILMA TERVISEORGANISATSIOONI PLAANITAVAD MUUDATUSED TERVISE-EESKIRJADES TEKITAVAD VASTUSEISU

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased eesmärk on aidata kaasa teadlike valikute tegemisele riiklikus tervishoiukorralduses. Ühing saatis 16. veebruaril Riigikogu kandidaatidele küsitluse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) plaanitavate muudatuste kohta Rahvusvahelistes Tervise-eeskirjades (IHR - International Health Regulations) [1]. Küsitlusega [2] sooviti välja selgitada, milline on kandidaatide arvamus muudatusettepanekuid sisaldavas dokumendis kajastatud kümne olulisema murekoha osas, mis tooksid jõustumise korral kaasa suuri põhimõttelisi ümberkorraldusi WHO ja selle liikmesriikide õigustes ning kohustustes.

Küsitlusele vastas 133 kandidaati, kellest 116 (87,2%) ei olnud IHR-muudatustega nõus ja hääletaksid sellisel kujul muudatuste vastu. 14 küsitluse täitjat jättis sellele küsimusele vastamata ning muudatustega olid nõus kolm vastajat. Tulemused erakondade lõikes on esitatud tabelis [3]. Mainimist väärib, et muudatustega mittenõustunud kandidaate leidus kõikides erakondades.

Küsitluse avas 47,9% ja küsimustele vastas 14,2% adressaatidest. Ühelt poolt võib madala osalusprotsendi taga olla teema sensitiivsus. Teisalt võis nii küsitluse avanute kui sellele vastanute arvu mõjutada kaaskiri ja selles inimliku eksituse tõttu sisaldunud vastama survestav lause. Ehkki täpsustavas kirjas vabandasime eksimuse pärast, saadud tulemuste põhjal nii või teisiti üldistusi teha ei saa. Samas andis küsitlus meile võimaluse tulevasi saadikuid teemast informeerida ja ka mõningase teadmise, milliste erakondade kandidaadid on suurema tõenäosusega valmis WHO tervise-eeskirjade teemaga tegelema.

WHO plaanib teha põhimõttelisi muudatusi terviseriskide juhtimisel ja vähendada oluliselt liikmesriikide suveräänsust ülemaailmses tervishoiukorralduses. Uued reeglid laiendaksid WHO volituste ulatust kõikide rahvatervise riskideni ning dokument plaanitakse teha osalisriikidele juriidiliselt siduvaks. Näiteks rahvatervise hädaolukorra (sh potentsiaalse ohu) korral otsustaks WHO peadirektor, millega on tegemist ja seda ka juhul, kui Eesti riik ise määratleb olukorda teisiti. Murettekitav on ka see, et IHR muudatuste jõustumisel saaks WHO endale õiguse määrata, milline info ja millised teadusuuringud on ebausaldusväärsed. Eesti kui liikmesriik kohustuks piirama ebausaldusväärseks kuulutatud info levikut meedias, sotsiaalmeedias ja mujal.

Kuigi eeskirjad on alles väljatöötamise järgus, teeb meid murelikuks, millised mõtted on dokumenti jõudnud. Eesti on enda õiguse eeskirjade muudatuste osas kaasa rääkida andnud Euroopa Komisjonile. Paraku ei ole seni näha, et riikide poolt dokumenti lisatud ettepanekud või Kontrollikomitee (Review Committee) arvamused [4] plaanitavaid muudatusi oluliselt mõjutaksid.

 
MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased
Helen Lasn
Tel +372 5598 0494
Lisainfo e-mailiga: info@meedikud-teadlased.ee
 Viited:


[1] Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatuste dokument, 16.12.22 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf 
[2] Küsitlus https://kysitlus.eu/kysitlus/23-01010
[3] Küsitluse vastused  https://kysitlus.eu/kysitlus/23-01010/tulemused 
[4] Kontrollikomitee aruanne Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatuste kohta, 06.02.23 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_5-en.pdfKommentaarid, täiendused:

Ootame Teie kommentaare ja korrektsioone aadressil toimetus@teadusuudis.ee